Algemene Voorwaarden Maurice Antenbrink

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtgever: De persoon of het bedrijf die Maurice Antenbrink inschakelt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer: Maurice Antenbrink.
 • Project: De overeengekomen werkzaamheden die door Maurice Antenbrink worden uitgevoerd.
 • Offerte: De schriftelijke prijsopgave van Maurice Antenbrink voor het uitvoeren van het project.
 • Eindproduct: Het resultaat van het project, zoals een film, video, geluidsfragment of foto.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Maurice Antenbrink en de opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes

 • Offertes zijn vrijblijvend en ten minste 2 weken geldig.
 • De offerteprijs is inclusief BTW.
 • De offerteprijs is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 • Maurice Antenbrink behoudt zich het recht voor om de offerteprijs aan te passen indien de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt onjuist blijkt te zijn.

Artikel 4: Aanbetaling

 • Bij een project met een offertewaarde van meer dan € 500,- dient de opdrachtgever een aanbetaling te doen van 50% van de offertewaarde.
 • De aanbetaling dient te worden voldaan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 • Het project gaat pas van start nadat de aanbetaling is voldaan.

Artikel 5: Spoedtarief

 • Bij opdrachten met een korte termijn kan een spoedtarief van toepassing zijn.
 • Het spoedtarief wordt vooraf besproken met de opdrachtgever.

Artikel 6: Overuren

 • Overuren worden gemaakt indien er langer wordt gewerkt dan de overeengekomen tijd in de offerte.
 • Voor overuren geldt een verhoogd tarief, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7: Annulering

 • Annulering van een project dient ten minste 48 uur voor aanvang van het project te worden doorgegeven.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het project kan Maurice Antenbrink annuleringskosten in rekening brengen.
 • De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van het project.

Artikel 8: Oplevering

 • Het eindproduct wordt opgeleverd zoals overeengekomen in de offerte.
 • Bij het opleveren van het eindproduct ontvangt de opdrachtgever het gebruiksrecht voor de doeleinden die in de offerte zijn omschreven.
 • Gebruiksdoeleinden die niet in de offerte zijn omschreven, vallen niet onder het gebruiksrecht.
 • Maurice Antenbrink behoudt de auteursrechten op het gemaakte materiaal en het eindproduct.

Artikel 9: Bewaren van data

 • Maurice Antenbrink is niet verplicht om materiaal dat in opdracht is gefilmd of gefotografeerd te bewaren na oplevering van het eindproduct.

Artikel 10: Betaling

 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Artikel 11: Geschillen

 • Bij geschillen tussen Maurice Antenbrink en de opdrachtgever is de rechtbank in de woonplaats van Maurice Antenbrink bevoegd.

Artikel 12: Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Maurice Antenbrink.